ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์124750
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร021517
คณะวิศวกรรมศาสตร์064551
รวม110107118