ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์114951
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร021618
คณะวิศวกรรมศาสตร์054550
รวม18110119