ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์94453
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร10919
คณะวิศวกรรมศาสตร์52961
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย1910
กองการศึกษาเชียงราย71219
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย101727
รวม89100189