ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์94352
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร10818
คณะวิศวกรรมศาสตร์521062
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย1910
กองการศึกษาเชียงราย71219
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย101626
รวม8998187