ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์16029080053
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร3013030019
คณะวิศวกรรมศาสตร์15027380861
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย005400110
กองการศึกษาเชียงราย017500619
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย0110602827
รวม 189