ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์16029070052
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร3013020018
คณะวิศวกรรมศาสตร์15027390862
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย005400110
กองการศึกษาเชียงราย017500619
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย0110602726
รวม 187