จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562-2571

 

หน่วยงาน 2562256325642565256625672568256925702571 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์00101001003
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร00000100001
คณะวิศวกรรมศาสตร์00000001001
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย00000000000
กองการศึกษาเชียงราย00000000000
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย00000002013
รวม00101104018