จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563-2572

 

หน่วยงาน 2563256425652566256725682569257025712572 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์01010010003
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร00001000001
คณะวิศวกรรมศาสตร์00000010001
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย00000000000
กองการศึกษาเชียงราย00000000000
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย00000020103
รวม01011040108