โครงสร้างบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

charts
ลำดับวุฒิการศีึกษาจำนวน(คน)
1มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)1
2ปริญญาตรี15
3ปริญญาโท16
4ปริญญาเอก12
  รวม 44