โครงสร้างบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

charts
ลำดับวุฒิการศีึกษาจำนวน(คน)
1มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)1
2ปริญญาตรี14
3ปริญญาโท18
4ปริญญาเอก12
  รวม 45