โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 10 2 2 11    1     26
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20   4 27   1     52
กองการศึกษาเชียงราย 8  1 8 2        19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 1 1 5 20 4 1  1    62
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย 3   7         10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6   1 7 4       18
รวมจำนวน 187 คน