โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 11 2 2 11    1     27
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21   4 27   1     53
กองการศึกษาเชียงราย 9  1 8 1        19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 1 1 5 20 4 1  1    61
สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย 3   7         10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7   1 7 4       19
รวมจำนวน 189 คน