โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 27
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53
3 กองการศึกษาเชียงราย 19
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 61
5 สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย 10
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19
รวมจำนวน 189 คน