โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 26
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52
3 กองการศึกษาเชียงราย 19
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 62
5 สำนักงานรองอธิการบดีเชียงราย 10
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
รวมจำนวน 187 คน