โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

charts
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร
1ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ1
2อาจารย์107
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์10
4รองศาสตราจารย์1
5นักวิชาการเงินและบัญชี4
6นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
7เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป13
8บุคลากร3
9พนักงานขับรถยนต์2
10เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ3
11นักวิชาการพัสดุ2
12นักวิชาการศึกษา12
13เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ2
14เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า1
15ช่างเทคนิค5
16ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1
17ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 2
18นักตรวจสอบภายใน1
19นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ1
20เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล2
21พนักงานบริการเอกสารทั่วไป1
22ผู้ปฏิบัติการงานช่างไฟฟ้า4
23นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
24วิศวกร2
25บรรณารักษ์1
26นักวิทยาศาสตร์3
รวมจำนวน 187 คน